Regulamin Organizacji Szkoleń

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanego Formularza zgłoszenia on-line ze strony.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia, z tym że:
- w razie rezygnacji do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 25% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym potrąca się 100% wpłaconej sumy.
Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§ 7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 8

Rachunki są wystawiane przez organizatora podczas kursu.

§ 9

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.